ศูนย์ประสานงานมวลชน ภาค 1
สำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
(สมท.กอ.รมน.)
www.eradio1.com
1374ERADIO.COM
เว็บไซต์ กอ.รมน.
เว็บไซต์ eradio.2
เว็บไซต์ eradio.3
เว็บไซต์ eradio.4
1374ERADIO.NET

                         อุดมการณ์ความรักชาติ  มีองค์ประกอบ ๕ ข้อ ได้แก่

ข้อ ๑  มีความสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี ด้วยการปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาส
ข้อ ๒  มีความรักความสามัคคี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ดารงชีวิตอย่างพอเพียง และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนอื่น
ข้อ ๓  มีความเชื่อมั่นศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการดาเนินกิจกรรมทางการเมืองใดๆ
         ก็ตามจะต้องไม่มีการใช้ความรุนแรงโดยเด็ดขาดในทุกกรณี
ข้อ ๔ มีจิตสานึกด้านความมั่นคง และพร้อมที่จะเข้าร่วมแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติในทุกมิติ โดยเป็นเครือข่ายในการ
        เฝ้าระวัง แจ้งเตือน และเข้าร่วมปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่รัฐในการแก้ไขปัญหา ( ความมั่นคงประกอบด้วย การต่อต้านยาเสพติด, การต่อต้านแรงงาน
        ต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย, การต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ, การต่อต้านการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
        ป่าไม้ และอื่นๆ, สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จชต. , การจาบจ้วงล่วงละเมิดสถาบันฯ, ความแตกแยกของคนในชาติและใช้ความรุนแรงต่อกัน
        และภัยอื่นๆ ที่ กอ.รมน.กำหนด)
ข้อ ๕ มีความสานึกและปฏิบัติหน้าที่ของชนชาวไทยตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
กสทช.
Winamp  
ฟังผ่าน WinAmp Ipad
URL ของ eradio1 >>>  http://nutradio1.net:8227
Window Media Player  

Copyright 2012-2021, www.nutradio.us , All rights reserved.
Tel. 08 1492 9625  ติดต่อหรือแนะนำ ที่   E-mail : djnutradio@hotmail.com

ส่งเอกสาร-สปอตเสียง-รูปภาพ-และอื่นๆ
ถึงครูสุรเดช ที่ : Email :
                   >>> eradio@hotmail.co.th
               >>> 1374eradio@gmail.com
ศูนย์ประสานงานมวลชน  สำนักกิจกิจการมวลชนและสารนิเทศ  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
สวนรื่นฤดี  ถนนราชสีมา  แขวงวชิระ  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 10300  โทรศัพท์ : 0 2241 2069
  • วิทยุ FM 103.75 MHz.พิษณุโลก
  • วิทยุ FM 107.50 MHz.พิษณุโลก